Kdo jsme?

Centrum spolků, studentů a absolventů (Centrum) je celouniverzitní platforma pro studenty a absolventy Univerzity Karlovy a také pro studentské spolky, ať už s právní subjektivitou či bez ní. Centrum svým členům poskytuje zejména servis v podobě poradenství v oblasti čerpání jednorázové finanční podpory na studentské projekty od Univerzity Karlovy, dále pak členům zprostředkovává kontakt mezi všemi částmi univerzity (KaM, CPPT, IPSC, UVT, OVV aj.). Centrum navíc disponuje i vlastními prostory na koleji Hvězda, které jsou též k dispozici spolkovým členům.

 

Mezi hlavní výhody členství v Centru patří:
Z

zprostředkování komunikace se součástmi UK

Z

usnadnění komunikace s vedením UK

Z

bezplatné poradenství v oblasti fundraisingu a marketingu

Z

možnost kontaktování významných osobností pro studentské konference či semináře

Z

možnost využití vlastních databází Centra sdružující potenciální patrnery, kapely, sponzory atd.

Z

kompletní a bezplatný servis v oblasti organizování nejrůznějších eventů

Z

informování o dění na univerzitě z hlediska spolkové činnosti

Z

vlastní benefitní program pro členy

Z

pomoc s propagací

Z

a mnoho dalšího!

ČLENSTVÍ

Centrum rozlišuje tři druhy členství, a sice činné, spolkové a člen‑pozorovatel. Spolkovým členem Centra se může stát studentský spolek s vlastní právní subjektivitou na základě vyplněné přihlášky, o které rozhodne Rada Centra. Spolkový člen posléze zplnomocňuje zpravidla na jeden správní rok delegáta, který jménem svého spolku jedná na půdě Centra. Činným členem se může stát osoba, která se vynikajícím způsobem zasloužila o rozvoj spolku. Možnosti vzniku činného členství dále upravují vnitřní předpisy Centra. Členem se statusem pozorovatele se může stát též spolek bez právní subjektivity či fyzická osoba, která o to požádá. Člen‑pozorovatel disponuje poradním hlasem, nicméně čerpá veškeré další výhody spojené se členstvím v Centru.