Nutnosti ke transformaci občanského sdružení na zapsaný spolek

 

1) Změna názvu

 • musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z.s.“. Ideální je za svůj název připojit pouze “…,z.s.” (např. Centrum aktivních student, z.s.)
 • změna názvu se musí provést do 1. ledna 2016. Pakliže jste změnu názvu nestihli, stejně podejte na spolkový rejstřík žádost o změně, jelikož to vyžaduje zákon. V nejhorším případě by hrozilo zrušení vašeho občanského sdružení a následné založení nového subjektu.
 • spolky, které svůj název užívají dlouhodobě a jsou pro něj příznačné (například Sokol), to udělat nemusí (§ 3042 Nového Občanského zákoníku – „NOZ“)

2)    Změna stanov

Občanská sdružení, která se změní na spolky musí své stanovy upravit tak, aby nebyly v rozporu s „povinnými“ ustanoveními NOZ.

 • změna stanov se musí provést do 1. ledna 2017
 • již od 1. ledna 2014 se ale části stanov, která jsou v rozporu s povinnými ustanoveními, nemohou používat
 • pokud spolek nezmění své stanovy tak, aby nebyly v rozporu s „povinnými“ ustanoveními NOZ, může jej soud po výzvě a stanovení dodatečné lhůty zrušit

Do rejstříku se zapisuje statutární orgán spolku a musí tam být všechny údaje o spolku (včetně stanov) aktuální. Proto je vhodné si stanovy upravit tak, aby se měnily jen sporadicky, stejně jako předseda spolku (či jiný statutární orgán).

3) Praktické kroky ke změně

 1.    Přepište si stanovy. Ideální bude využít stanovy CSSAUK, z.s. jako vzor.
 2.    Minimálně musíte mít 3 členy.
 3.    Svolejte Členskou schůzi / Valnou hromadu (= nejvyšší orgán spolku), která přijme nové stanovy hlasováním a odhlasuje si též změnu názvu.
 4.    Zvolte si minimálně 3 zástupce (vždy lichý počet) do řídícího orgánu spolku (= rada) v rámci Členské schůze.
 5.    Členská schůze by pro jistotu měla přijmout též usnesení, že pověřuje Předsedu Rady spolku jednáním za účelem transformace občanského sdružení na zapsaný spolek.
 6.     Ze Členské schůze vyhotovte zápis a prezenční listinu s podpisy přítomných členů.
 7.    Nově zvolená Rada se musí sejít a zvolit si svého statutárního zástupce v souladu se stanovami (= předseda). Rada si dále ze svého středu volí funkcionáře, které zřizují stanovy (např. místopředseda, pokladník apod.).
 8.    Ze zasedání Rady vyhotovte zápis a prezenční listinu.
 9.      Založte si inteligentní formulář zde, kde uveďte požadavek na změnu zápisu v rejstříku.

K návrhu na zápis nezapomeňte připojit:

 1.   souhlas majitele nemovitosti, ve které má spolek sídlo, s úředně ověřenými podpisy, případně nájemní smlouvu mezi spolkem a vlastníkem nemovitosti (Souhlas majitele nemovitosti nesmí být starší než 3 měsíce.
 2.   souhlas osoby (statutára – např. předsedy) s tím, že bude zapsán do veřejného rejstříku a její čestné prohlášením o tom, že je svéprávná a není v úpadku, s úředně ověřenými podpisy
 3.   zápis z členské schůze a rady (včetně prezenční listiny), ze kterého plyne rozhodnutí o změně názvu spolku (zejména jde o koncovku právní formy), o volbě statutárního či jiného orgánu a schválení aktuální verze stanov, zde stačí neověřené podpisy
 4.    aktuální stanovy, podepsané předsedou (nebo jiným statutárním orgánem), stačí neověřené podpisy
 5.    vyplněný webový formulář (pokud ho podáváte v tištěné podobě, podpis na něm musí být úředně ověřen). Podatelna pro tyto záležitosti sídlí: Městský soud v Praze, Pracoviště Slezská, Slezská 9, 120 00, Praha 2.

Dokument ke stažení: Nutnosti ke transformaci občanského sdružení na zapsaný spolek-2