CENTRUM SPOLKŮ, STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ UNIVERZITY KARLOVY, z.s.

STANOVY

 

Hlava první

Úvodní ustanovení

Čl. 1

Název a sídlo

 1. Názvem spolku je Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy z. s. (dále jen „Centrum“).
 2. Sídlem Centra je Ovocný trh 560/5, 110 00, Praha 1-Staré Město.
 3. Předmětem činnosti Centra je činnost ve smyslu § 214 a následující zák. č. 89/2012 Sb., a Centrum, jako takové, je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

 

Čl. 2

Účel a hlavní činnosti

 1. Účelem Centra je sdružovat studentské spolky, studenty a absolventy Univerzity Karlovy v Praze, a podpořit tak jejich vzájemnou spolupráci a všestranný rozvoj.
 2. Centrum hodlá dbát o těsnou spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, jejími fakultami, Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze a dalšími pracovišti.
 3. Hlavními činnostmi Centra k naplnění tohoto účelu jsou zejména:
 4. propagování a pořádání vzdělávacích, vědeckých, populárně naučných, kulturních, společenských a sportovních akcí;
 5. poskytování záštity pro realizaci členů;
 6. vydávání publikací;
 7. navazování styků s podobnými spolky v České republice i v zahraničí.

 

Hlava druhá

Členství

Čl. 3

Druhy a vznik členství

 1. Členství v Centru se rozlišuje na spolkové, činné, nebo čestné.
 2. Spolkovým členem se může stát spolek působící na Univerzitě Karlově v Praze nebo na některé z jejích fakult. O přijetí spolkového člena rozhoduje Rada na základě přihlášky. Členem Centra mohou být nejvýše tři spolky, jež působí na téže fakultě Univerzity Karlovy v Praze; Rada výjimečně rozhodne v odůvodněných případech a případech hodných zvláštního zřetele o zvýšení tohoto počtu.
 3. Činným členem se může stát fyzická osoba, která je studentem nebo absolventem Univerzity Karlovy v Praze. O přijetí činného člena rozhoduje Rada na základě přihlášky. Rada může v odůvodněných případech rozhodnout i o přijetí jiné fyzické osoby.
 4. Čestným členem se může stát osoba, která se vynikajícím způsobem zasloužila o Centrum nebo Univerzitu Karlovu v Praze. Čestné členství může udělit Členská schůze na návrh Rady.

 

Čl. 4

Zánik členství

 1. Spolkové členství zaniká:
 2. nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu;
 3. zrušením či zánikem spolkového člena;
 4. písemným oznámením spolkového člena o vystoupení z Centra doručeným k rukám Předsedy.
 5. vyloučením z Centra.
 6. Činné členství zaniká:
 7. nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu;
 8. omezením svéprávnosti;
 9. úmrtím;
 10. písemným prohlášením o vystoupení člena z Centra doručeným k rukám Předsedy;
 11. vyloučením z Centra.
 12. Čestné členství může odejmout Členská schůze na návrh Rady.

 

Čl. 5

Práva členů

 1. Každý člen má právo obracet se na orgány Centra s návrhy, podněty a stížnostmi a žádat o jejich projednání. Každý člen má také právo požadovat informace o činnosti Centra a jejích orgánů.
 2. Spolkoví členové mají právo volit a být voleny do dalších orgánů Centra, zejména na pozici Předsedy, Pokladníka, Radních, do Kontrolní komise, do Rozhodčí komise, nebo být jmenovány na pozici Místopředsedy.
 3. Činní členové mají právo volit a být voleni do dalších orgánů Centra, zejména na pozici Předsedy, Pokladníka, Radních, do Kontrolní komise, do Rozhodčí komise, nebo být jmenováni na pozici Místopředsedy.
 4. Čestní členové mají právo účastnit se Členské schůze, nemohou na ní však hlasovat.

 

Čl. 6.

Povinnosti členů

Každý člen má povinnost hájit zájmy Centra a dodržovat jeho Stanovy a vnitřní předpisy.

Hlava třetí

Orgány Centra

Čl. 7

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Centra.
 2. Právo hlasovat na Členské schůzi mají pouze spolkoví a činní členové. Toto právo vykonávají vždy osobně.
 3. Do působnosti Členské schůze náleží:
 4. volba Předsedy, Pokladníka, Radních, členů Kontrolní komise a členů Rozhodčí komise;
 5. rozhodování o hlavním zaměření činnosti Centra;
 6. rozhodování o změně Stanov;
 7. schvalování jednacího řádu Členské schůze;
 8. rozhodování o založení organizačních jednotek Centra;
 9. schvalování výsledku hospodaření Centra;
 10. hodnocení činnosti dalších orgánů Centra a jejích členů;
 11. rozhodování o stanovení členských příspěvků, jejich výše a o termínech jejich splatnosti;
 12. rozhodování o zrušení Centra s likvidací;
 13. rozhodování o přeměně Centra;
 14. rozhodování o fúzi Centra nebo o rozdělení Centra;
 15. rozhodování o rozpuštění Centra;
 16. přijímání dalších rozhodnutí, které si vyhradí.
 17. Členská schůze se koná minimálně jednou ročně alespoň za účelem volby Předsedy, Pokladníka, Radních, členů Kontrolní komise a členů Rozhodčí komise, a to nejpozději v posledních 30 dnech správního roku. Předseda rovněž svolá Členskou schůzi v případě, že se na tom usnese Rada, nebo pokud o to písemně požádá minimálně jedna třetina členů Centra.
 18. Čas, místo a program Členské schůze oznámí elektronicky Předseda členům Centra nejpozději 30 dnů před jejím konáním.
 19. Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se na ní alespoň celkem jedna třetina všech členů.
 20. Členská schůze přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

 

Čl. 8

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem Centra a je oprávněn jednat za Centrum ve všech záležitostech samostatně, s výjimkou těch, které spadají do působnosti jiného orgánu Centra. Předseda stojí v čele Centra a reprezentuje jej navenek.
 2. Předseda:
 3. svolává Členskou schůzi a předsedá jí;
 4. svolává schůze Rady a předsedá jí;
 5. je členem Rady.

Čl. 9

Místopředseda

 1. Místopředseda je jmenován Předsedou z členů Rady.
 2. Místopředseda je zástupce statutárního orgánu Centra. Jednat za Centrum může   v rozsahu zmocnění Předsedou.  Pokud Předseda není ze závažných důvodů schopen svoji funkci vykonávat, je rozsah pravomocí Místopředsedy  obdobný, jako v případě Předsedy.
 3. Další působnost Místopředsedy může stanovit Rada ve svém organizačním řádu.

Čl. 10

Rada

 1. Rada je výkonným orgánem Centra.
 2. Rada se schází dle potřeby, Předseda je však povinen neprodleně svolat Radu, požádá-li o to Členská schůze, nejméně jedna třetina členů Rady nebo nejméně jedna třetina členů Centra.
 3. Rada se skládá z Předsedy, Místopředsedy, Pokladníka a z Radních. Každá z fakult Univerzity Karlovy v Praze může být v Radě zastoupena maximálně dvěma členy Rady.
 4. Radu vždy tvoří pět členů, a každý člen Rady má na schůzích Rady vždy jeden hlas. Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v Kontrolní komisi a v Rozhodčí komisi.
 5. Rada přijímá svůj organizační a jednací řád, v nichž si stanoví zejména pole působnosti jednotlivých členů Rady.
 6. Rada je povinna nejméně jednou ročně předložit Členské schůzi a Kontrolní komisi výroční zprávu a zprávu o hospodaření Centra.
 7. Do působnosti Rady náleží:
 8. řízení činnosti Centra a koordinace jejích členů;
 9. vydávání a změna vnitřních předpisů, jestliže takové předpisy nespadají do kompetence jiného orgánu;
 10. výkon rozhodnutí Členské schůze;
 11. rozhodování o přijímání členů;
 12. rozhodování o vyloučení členů kvůli porušení povinností členů, o čemž vyloučeného člena vyrozumí;
 13. zřizování pracovních skupin či komisí a volba jejich členů;
 14. navrhování udělení čestného členství;
 15. rozhodování o mzdách a odměnách.
 16. Rada je usnášeníschopná, pokud je přítomen Předseda či Místopředseda, a pokud je přítomen nadpoloviční počet všech členů Rady. Využití technických prostředků nepřítomnými členy Rady je pro zasedání přípustné.
 17. Rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Centrum vede seznam členů. Matriku členů spravuje Rada, která stanoví osobu odpovědnou za provádění zápisů a výmazů. Zápisy se provádí do 10. dnů ode dne vzniku členství,     výmazy do 15. dnů ode dne, kdy se Rada dozví o skutečnosti zakládající zánik členství. Každý zápis musí obsahovat den vzniku či zániku členství, jméno  a příjmení  člena, bydliště a příslušnost  k fakultě UK, resp. název spolkového člena, sídlo, IČ. Zápis skutečnosti musí být opatřen dnem zápisu a musí být z něho patrno, že zápis provedla oprávněná osoba. Každý člen má právo nahlédnout do seznamu členů

 

Čl. 11

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise dohlíží, zda jsou záležitosti Centra řádně vedeny a vykonává-li Centrum svoji činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy.
 2. Kontrolní komise se skládá z předsedy a sudého počtu dalších členů; Kontrolní komise má však vždy 5 členů. Předsedu Kontrolní komise si volí její členové ze svého středu.
 3. Členové Kontrolní komise jsou voleni Členskou schůzí na dobu jednoho roku ze svého středu.
 4. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě nebo v Rozhodčí komisi.
 5. Do působnosti Kontrolní komise náleží:
 6. nahlížení do účetních dokladů Centra;
 7. provádění kontroly hospodaření a účetních dokladů Centra;
 8. kontrola dodržování právních předpisů a interních předpisů Centra;
 9. podávání zpráv o všech kontrolách a zjištěních Členské schůze;
 10. přijímání jejího jednacího řádu.
 11. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, svá rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů.
 12. Kontrolní komise se schází alespoň jedenkrát ročně.

 

Čl. 13

Rozhodčí komise

 1. Rozhodčí komise rozhoduje sporné záležitosti v Centru a mezi Centrem, nebo jeho členy.
 2. Rozhodčí komise se skládá z předsedy a sudého počtu dalších členů; Rozhodčí komise má však vždy 3 členy. Předsedu Rozhodčí komise si volí její členové ze svého středu.
 3. Členové Rozhodčí komise jsou voleni Členskou schůzí na dobu jednoho roku ze svého středu.
 4. Členství v Rozhodčí komisi je neslučitelné s členstvím v Radě nebo v Kontrolní komisi.
 5. Do působnosti Rozhodčí komise náleží:
 6. přezkum rozhodnutí Rady o vyloučení člena z Centra na základě jeho žádosti;
 7. rozhodování sporů mezi členy a orgány Centra, týkají-li se činnosti Centra;
 8. rozhodování sporů o působnost mezi orgány Centra;
 9. projednávání stížností členů na postup orgánů Centra, který je v rozporu se stanovami či obecně závaznými právními předpisy;
 10. závazné vykládání Stanov;
 11. rozhodování sporů mezi členem a Centrem o placení členských příspěvků;
 12. přijímání jejího jednacího řádu.
 13. Rozhodčí komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, svá rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů.
 14. Lhůty pro vyřízení došlých podnětů stanoví jednací řád Rozhodčí komise, a to v délce nepřesahující 30 dnů.

Hlava čtvrtá

Vnitřní záležitosti

Čl. 14

Hospodaření Centra

 1. Centrum odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové za závazky Centra neručí.
 2. Konkrétní způsob podepisování za Centrum stanoví Rada ve svém organizačním řádu.

 

 1. Příjmy Centra tvoří zejména:
 2. členské příspěvky;
 3. sponzorské příspěvky;
 4. příspěvky na zájmovou činnost
 5. příjmy z vlastní hospodářské činnosti;
 6. dary a dědictví;

 

 1. V případě zániku Centra přechází jeho likvidační zůstatek na Univerzitu Karlovu    v Praze.

 

Čl. 15

Seznam členů

 1. Seznam členů Centra vede Rada, která v něm také provádí zápisy nově přijatých členů a výmazy členů, jejichž členství zaniklo. Rozhodne-li Rozhodčí komise o neoprávněnosti vyloučení člena z Centra, je Rada povinna zápis takového člena v seznamu obnovit.
 2. Seznam členů Centra může být uveřejněn pouze se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni.

Čl. 16

Správní rok

Správní rok začíná vždy l7. listopadu a končí 16. listopadu následujícího roku. Správní rok je funkčním obdobím všech volených orgánů Centra.

 

 

 

Hlava pátá

Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 17

Přechodná ustanovení

 1. Centrum se zakládá shodou zakladatelů na obsahu stanov. Zakladatelé dále zvolí ze svého středu pětičlennou Prozatímní radu.
 2. Prozatímní rada je dočasným výkonným orgánem Centra, dokud nebudou zvoleny řádné orgány Centra podle Hlavy třetí těchto Stanov (dále jen „řádné orgány Centra“).
 3. Hlavním úkolem Prozatímní rady je přijetí nových členů a svolání prvního zasedání Členské schůze, které zvolí řádné orgány Centra. Prozatímní rada je povinna svolat první Členskou schůzi do 31. 10. 2016.
 4. Dokud se neujmou funkcí řádné orgány Centra, je statutárním orgánem Centra předseda Prozatímní rady, který je oprávněn jednat v záležitostech Centra, jež souvisejí zejména s jejím založením, vznikem a prostou správou.
 5. Funkční období prvních řádných orgánů Centra začíná jejich zvolením první Členskou schůzí a končí 16. listopadu následujícího roku.

 

Čl. 18

Závěrečná ustanovení

 1. Centrum může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Centrum vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Jakákoliv změna Stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí Členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

 

Čl. 19

 

Účinnost

Tyto Stanovy nabývají účinnosti shodou zakladatelů na obsahu stanov.